15-07-2024
 
 
 
  :: Ana Menü
 
 
 
Duyurular
AKIL IÇIN YOL BIRDIR

(THERE IS but
ONE WAY for REASON)
       
(linkleri SAG TIKLAYIN
                                 lütfen)

Sn.Soner YALÇIN'dan 
dikkate değer bir yazı: 
Edebiyatla 
               Ahmaklaştırma
https://www.sozcu.com.tr/
2021/yazarlar/soner-yalcin
/edebiyatla-ahmaklastirma
-6335565/
 


Önerdigimiz sayfalar:
M. SAID ÇEKMEG?L 
anisina
https://www.facebook.com/
groups/35152852543/?mul
ti_permalinks=1015385
0899667544&notif_t=grou
p_highlights&notif_id=147
2405452361090
Nuri BiRTEK
                kardeşimizin
(facebook sayfasından 
              ilginç tespitler)
https://www.facebook.
com/nuri.birtek
Raci DURCAN
                  kardeşimizin
(facebook sayfasından
             ilginç tahliller)
https://www.facebook.com
/raci.durcan?fref=tsMesut TORAMAN
                   karde?imizin
(facebook sayfas?ndan
dikkate de?er görüntüler)
https://www.facebook.
com/mesut.toraman.52

M. Selami Çekmegil 
                          kimdir!

    ____________________
BU SITE
    Selami ÇEKMEG?L’in
Yegenleri:
    Melike TANBERK ve 
    Fatih ZEYVELI'nin
 beyaz.net ekibi ile birlikte
      M.Said ÇEKMEGIL 
  an?sina ARMAGANIDIR!  


   Anasayfa
Linux Pardus G??? PDF Yazdır E-Posta
Kullanıcı Oylama: / 0
KötüÇok iyi 
Yazar Fatih Zeyveli - Yeni?afak   
26-10-2018
Kamu kurumlar? ve belediyelerin milli yaz?l?m Pardus’a geçi?i son sürat devam ediyor. Güvenlik boyutuyla da büyük bir sürecin ba??nda oldu?umuzu belirten, Bili?im ve ?novasyon Derne?i Ba?kan? Fatih Zeyveli, ekonomik katk?lar? yan?nda bili?imde sözü geçen ve ba??ms?z ülke olmak için dev bir ad?m att???m?z? söyledi.

Milli yaz?l?m Pardus göçüne haz?r olun, çünkü uzun vadede hayat?m?zda birçok ?ey de?i?ecek. Yabanc? yaz?l?mlar yerine, Pardus'un kamu ve özel sektörde kullan?lmas? için ba?lan?lan seferberlik tamamland???nda teknolojinin devler liginde oyun kurucu olarak yerimizi alaca??z. Türkiye’nin bili?im dünyas?nda daha ba??ms?z hareket edebilmesine imkan sa?layacak stratejik önemdeki Pardus’un kullan?m alan? her geçen gün art?yor. Kamu kurumlar? ve yerel yönetimlerde yayg?nla?maya ba?layan Pardus, asl?nda büyük bir sürecin ilk ad?m? niteli?inde.

ULUSAL BA?IMSIZLIK B?L???MDEN GEÇ?YOR
Yaz?l?mda d??a ba??ml?l??? azaltacak olan ürün ciddi anlamda bir maliyet avantaj? sa?larken muhtemel ticari ba?ar?s? cari aç???n azalt?lmas?na da katk? sunacak. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Pardus sistemini Bili?im ve ?novasyon Derne?i Yönetim Kurulu Ba?kan? ayn? zamanda Beyaz.net firmas? Kurucu Orta?? ve Genel Müdürü Mehmet Fatih Zeyveli ile görü?tük.

* Öncelikle Pardus deyince ne anlamal?y?z?

Sunucularda baz? sistemler kullan?l?yor. Bu sistemlerde 2 alternatif var diyebiliriz Microsoft veya Linux tabanl? çözümler. Sunucu taraf?nda zaten birçok kurum Linux var, ama son kullan?c? bilgisayarlarda Microsoft kullan?l?yor. Türkiye’de TÜB?TAK öncülü?ünde kullan?c? bilgisayarlar?nda bir i?letim sistem geli?tirilmek üzere bir çal??ma yapt? 2005’den beri süren çal??maya Pardus ad? verildi.

* Peki bu göç nas?l olacak? San?r?m kolay bir süreç de?il.

Elbette. Ben asl?nda uzun ve zorlu bir sürecin önemli bir ba?lang?c? olarak görüyorum. Yava? yava? gerçekle?ecek, ama her ad?m bizi daha iyiye ta??yacak. Bu nedenle süreci do?ru anlamak laz?m, öncelikle bugünden yar?na hemen kullan?m?n?n yayg?nla?mas?n? beklemek zor. Mesela bir belediyenin veznesinden, planlama bölümüne kadar her birimin kendine ait bir sistemi ve kullan?c? al??kanl?klar? var. Do?ru analiz, planlama ve e?itimlerle 6 ay? bulan önemli bir göç süreci söz konusu. Yönetime ve personele bu geçi?le ilgili e?itimler veriyoruz. ?lgili kurumdaki tak?mlara AR-GE deste?i de sunuyoruz, sonradan Pardus’u geli?tirmeleri için.

GÜVENL?K BOYUTU STRATEJ?K ÖNEMDE

* Ülkeye yani bizlere yönelik muhtemel faydalar?n? sorsam.

Pardus’un yayg?nla?mas? ve bu konuda at?lan her ad?m Türkiye’yi bili?im alan?nda daha ba??ms?z k?lacak bir sürece götürecek. En önemli avantaj?, güvenlik boyutu ile ilgili olacak. Yabanc? yaz?l?m?n arka plan?n? bilmiyoruz ama Pardus’u biliyoruz. Bugün bir ?irket yabanc? yaz?l?m kullanabilir, ama stratejik kurumlar için güvenlik boyutu çok önemli. Rusya, Almanya’da kritik yerlerde yabanc? yaz?l?m yer almaz. Mesela Oracle’da Küba ?ran gibi ülkelerde sat?lamaz hatta “Bu ülkelerle i? yap?yorsan burada bile kullanamazs?n” ?eklinde maddeleri vard?r. Bu gibi durumlar? ya?anmamak için ba??ms?zl?k ile ilgisi var. Pardus ile ba?lanacak belki sonraki dönemlerde ba?ka yaz?l?m ve ürünler geli?tirilecek. Sunucular, veri tabanlar? derken bili?im ve yaz?l?m alan?nda tamam?yla ba??ms?z olaca??z.

Beyaz.net bili?im ilk 500’de
* Beyaz.net olarak sizin sektördeki faaliyetlerinizi ö?renebilir miyiz?

Beyaz.net olarak hizmet deste?ini 70 ki?iyi bulan ekibimizle sürdürüyoruz. 2007-2015 y?llar? verilerine göre Beyaz.net ilk 500 bili?im firmas? aras?nda yer ald?. Ayr?ca 2016 y?l? verilerine göre en h?zl? büyüyen 3. bili?im firmas? seçildik. Türkiye’nin ilk UTM ve Firewall Destek Merkezi bünyemizde kuruldu. Y?ld?z Üniversitesi Teknopark’ta ArGe ekibimiz mevcut. Bu ekibin çabalar?yla TaliaStamp: Zaman Damgas? Cihaz?; TaliaWeb: Web Güvenlik ve Performans Cihaz? geli?tirdik.

Ortalama 6 ay süren hizmet
* Pardus’a geçi? konusunda firma ve kurumlar nas?l bir yol izliyor?

Pardus göçü genelde kurumun büyüklü?ü ve i? alan?na göre de?i?iyor. Proje yapt???m?z yerlerde Pardus göçünü ona göre planl?yor ve kurumun ihtiyaçlar?na göre özelle?tiriyoruz. Pardus’u kuruma göre ?ekillendiriyoruz. Pardus geçi?i, kurulu?un yap?s?na göre de?i?iyor. Baz?r kurumlarda 6 ayl?k bir geçi? söz konusu iken süre k?sabiliyor. Ancak i? analizi, planlama, kurulum ve sonras?ndaki e?itim hizmetleri ile tam te?ekküllü bir geçi?i sa?l?yoruz.

Kaynak : 

Yorum

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler.
Lütfen hesabınıza giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

Son Güncelleme ( 26-10-2018 )
< Önceki   Sonraki >


Advertisement

Kullanıcı Girişi
Ziyaretçi Sayısı
116097578 Ziyaretçi
 
www.beyaz.net